Дэлхийн транс асуудлаарх судалгаа, нөлөөллийн төсөл байгууллагын 2011 онд хийсэн судалгааны товчлолыг монгол хэл рүү 2012 онд Ц. Отгонбаатарын орчуулснаар та бүхэнд хүргэж байна.