Манай хөтөлбөрүүд

ЛГБТИ хүмүүсийн хүний эрхийг бүрэн хүндэтгэсэн нийгмийг бүтээх алсын хараандаа хүрэх зорилгоор ЛГБТ Төв нь 2010 оны эхнээс 2015 оны дунд хүртэл Эрх зүй, Нөлөөлөл, Эрүүл мэнд, Залуучууд, Транс, Хөдөө хүрч очих гэсэн зургаан хөтөлбөртэйгээр үйл ажиллагаа явуулсан. Хөтөлбөрүүдийн үр дүн, олон нийтийн хэрэгцээ, оролцоог дахин үнэлсний үндсэн дээр 2015 оны дундуур хөтөлбөрүүдийн бүтэц, ажил үүргийн хуваарийг шинэчилж, Нөлөөлөл, Хөдөө хүрч очих, Транс хөтөлбөрүүдийг татан буулгахдаа үндсэн гурван хөтөлбөртөө үйл ажиллагааг нь шингээсэн ба одоо гурван үндсэн хөтөлбөртэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хөтөлбөрүүд байнгын үйл ажиллагаатай ба тус бүр зорилго, алсын харааныхаа хүрээнд олон нийтийн ч, бодлогын ч түвшинд ажилладаг.

ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй